واردات لوستر اتاق پذیرایی

واردات لوستر مدرن بیشتر از چه کشورهایی صورت می گیرد؟ آیا در بازار لوستر ترکیه ای موجود است؟
لوستر در اتاق ها و مکان های مختلفی تعبیه می شود. با توجه به فضای مورد استفاده، از لوستر های مختلفی استفاده می شود.
لوستر شاخه ای باید از زیبایی و نور بی نظیری برخوردار باشد.
در ایران، واردات انواع لوستر از کشورهای اروپایی و آسیایی صورت می گیرد.
بخشی از بازار لوستر آشپزخانه ایران به لوسترهای ترکیه ای داده شده است.