سایت طراحی لوستر فرشته

اگر لوستر تنها منبع نور شما باشد، باید از لوسترهای چند شاخه ای 6 یا 8 استفاده شود، به ویژه برای لوستر پذیرایی. و بر عکس برای اتاق خواب و نشیمن از شاخک های کمتری. عرض ها به عنوان قطر، وسیع ترین بخش لوستر اندازه گیری می شوند.

عرض و طول اتاق نیز یکی از مواردی هست که باید به آن توجه شود. برای برجسته کردن یک سقف بلند، لوستر صادراتی نمای فرشته با طراحی کلاسیک ارتفاع لوستر مدرن خود را به حداکثر رسانده و جلوه چشمگیری را ایجاد نمایید.