تولید کنندگان لوستر حبابی در ایران

برای تولید لوستر حبابی، چه مجموعه های باید باهم همکاری داشته باشند؟ تولید کنندگان لوستر حبابی در ایران چه کسانی هستند؟
شرکت ها و کارخانه های مختلفی تولید لوسترهای حبابی را انجام می دهند.
لوسترهای حبابی به علت جنس حبابش، نیاز به همکاری با کارخانه ها و مراکز تولید حباب نیز دارد.
معمولاً جنس حباب، شیشه ای یا بلوری بوده و این باعث ایجاد همکاری بین گروه های مختلف شده و باعث افزایش نیروی کار می شود.
لوستر حبابی رستمی، لوستر حبابی ایران لوستر، لوستر حبابی چشمه نور، لوستر حبابی پرشین نور، لوستر حبابی تابان نمونه از تولید کنندگان لوستر در ایران است.